Tangisan seumur hidup

Tangisan seumur hidup

Persetubuhan tidak akan terlepas dengan kata Gadis ….. apabila membicarakan permasalahan gadis yang terbayang dalam benak kita segala sesuatunya indah …wajah yang elok,  kulit yang halus, tingkah laku lembut manja, dan berbagai macam segala bentuk keindahan .

Ar Ruum. 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Al Maa’idah. 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Meneliti ayat di atas semakin jelas bahwa dalam diri setiap manusia baik itu kaum adam maupun kaum hawa akan mempunyai daya tarik yang kuat kepada lawan jenisnya sebab daya tarik antara lawan jenis itu adalah termasuk mainstrim allah agar supaya mahluq hidup dijagad raya ini berkembang biak.

Yang maha kuasa menerangkan pada kitab sucinya apabila dua anak manusia yang berlainan jenis mau mengadakan persetubuhan hendaklah disahkan dengan suatu ikatan pernikahan dengan rukun dan syaratnya akan tetapi dalam perkembangan zaman dan era tehnologi yang sudah mendominasi dunia maka orang orang yang tidak bertanggung jawab menggunakn kecanggihannya untuk menyebarkan ideologi persetubuhan bebas ( free sex ) dan dua kekuatan ini bertarung dengan dasyat , apabila manusia tidak jeli dan hati-hati dalam bersikap maka akan salah dalam memutuskan suatu pilihan dan pelaksanaan sebab apabila di amati secara sambil lalu  antara halal dan haram, benar dan salah, boleh dan tidak boleh. semakin abu-abu.

Tehnologi adalah wujud nyata dari kehebatan manusia dengan tehnologi perjalan dalam waktu satu bulan bisa di tempuh hanya dengan beberapa jam sebab zaman ini sudah ada pesawat terbang, pengiriman surat yang memakan beberapa minggu sekarang bisa di tempuh hanya dengan beberapa detik , pada zaman moderan ini sudah ada hand phone sebagai alat komunikasi yang canggih dan masih banyak sekali manfaat dari tehnologi untuk umat  manusia tapi disamping banyak kemanfaatannya, tehnologi mempunyai dua belah pisau yang amat tajam apabila tehnologi di pergunakan dengan benar akan sangat besar manfaatnya kepada manusia akan tetapi apabila pergunakan untuk menuruti hawa nafsu maka secepat.kilat rusak binasalah jagad raya ini  .seperti pembantaian dengan  bom atom di hiroshima, aborsi yang telah merata ada di manan-mana serta para penguasa yang korup sekarang merajalelah

Pada zaman dahulu yang di namakan persetubuhan adalah sesuatu yang tabu untuk di bicarakan dan di pertontonkan, persetubuhan adalah sesuatu yang bersifat pribadi, tetap Pada zaman modern ini bukan lagi tabu atau bersifat bisik-bisik, persetubuhan telah mempunyai disiplin ilmu tersendiri yaitu ilmu pornografi, sayangnya   ilmu  yang seharusnya untuk kemaslahatan manusia telah diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ilmu pornografi yang seharusnya membantu untuk kepentingan umat manusia dalam berkembang biak sekarang menjadi menjadi tontonan atau tayangan yang bisa merusak generasi muda dan celakahnya pornografi sudah bukan barang langkah lagi akan tetapi tayngan itu bisa diakses dengan uang beberapa ribu perak melalui warnet, blackberry,  atau handphone yang berharga murahan dan yang mengakss tayangan pornografi bukanlah orang orang yang telah dewasa akan  tetapi yang terbanyak adalah generasi mudah yang jiwanya belum stabil dalam menilai serta memutuskan suatu keputusan yang benar, para genersi muda  akan cepat terkontaminasi dengan tayangan-tayangan yang kurang dapat di pertanggung jawabkan.

Bagi generasi muda yang mempunyai jenis kelamin laki-lakis etelah melihat adegan yang seharusnya konsumsi orang dewasa kebanyakan  ingin melakukan tatau mempraktekkan adengan dari tayangan-tayangan yang telah ditonton berkali-kali, begitu pula bagi generasi muda yang berjenis kelamin wanita dan masih gadis setelah menonton tayangan tayangan yang kurang bisa dipertanggung jawabkan didalam hatinya yang paling dalam berkeinginan pula untuk mencoba dan merasakan indahnya persetubuhan …. Diantara dua anak manusia yang jiwanya masih belum stabil akan  terpengaruh dengan  informasi-informasi yang mereka terima  maka terjadilah sesuatu yang tidak bisa di pertanggung jawabkan.

Si Gadis bukan laki seorang gadis tapi  berubah nama menjadi bekas gadis, si laki-laki tetap menjadi seorang laki-laki dan namanya tidak berubah menjadi bekas laki-laki inilah dua identitas yang perlu disebarluaskan kepada generasi  mudah serta para orang tua yang di beri amanah oleh yang maha kuasa untuk memelihara seorang gadis.

Pada awal melakukan persetubuhan bagi seorang gadis merasakan kesakitan  dan  terkoyaklah segel yang di buat oleh yang maha kuasa , dengan terkoyaknya segel itu maka seorang gadis namanya akan berubah menjadi istri atau menjadi bekas gadis, apabila berubah nama  menjadi  istri maka kehidupan setelah melakukan persetubuhan akan menjadi indah sebab sesuai dengan tuntunan yang maha kuasa tetapi apabila  setelah melakukan persetubuhan menjadi bekas gadis maka kehidupan setelah melakukan persetubuhan akan menjadi hitam kelam, sejarah kehidpan akan tercatat baik secara terulis maupun tidak tertulis yaitu menjadi wanita murahan dan umat manusia akan  mencibir dari berbagai macam arah  dan catatan sejarah itu akan dibawah sampai keliang lahat.

Umat manusia adalah mahlug sosial dan mahluq individu begitupun  tentang kepe milikan sesuatu, ada kepemilikan social dan  ada kepemilikan secara individu.

Bagi seorang gadis yang telah melakukan persetubuhan berubah nama menjadi istri maka dia menjadi milik seorang laki-laki secara individu  dan  mamiliki serta memperlakukan sesuatu yang bersifat individu dengan kepemilikan secara social jelas berbeda.

Kepemilikan secara individu : rasa bangga, penjagaan extra ketat, pemeliharaan super hati-hati,

Kepimilikan secara social : tidak ada rasa bangga,  penjagaan  ala kadarnya, pemeliharaan sambil lalu.

Apabila seorang gadis setelah melakukan persetubuhan berubah nama menjadi istri maka di pastikan dia menjadi milik seorang laki-laki secara individu dan dia akan menjadi ratu didalam rumah tangganya, dia akan membuat bangga kepada suaminya dan akan  memperoleh penenjagaan extra ketat serta pemeliharaanya akan sangat berhati-hati  inilah impian seluruh wanita di jagad raya yaitu  perlindungan .

Apabila seorang gadis setelah melakukan persetubuhan berubah nama menjadi bekas gadis bisa dipastikan apabila  berumah tangga dengan seorang laki-laki akan menjadi alat  sebab seorang laki laki tidak  menjadi bangga dengan kepemilikannya  dan penjagaanyapun akan diberlakukan sambil lalu serta dan ala kadarnya inilah tangisan seumur hidup bagi seorang wanita dijagad raya ini.

Apabila seorang gadis setelah melakukan persetubuhan berubah nama menjadi bekas gadis maka tidak ada yang tahu dengan siapa saja dia melakukan itu … mungkin satu laki-laki, dua,tiga, sepuluh, seratus, sejuta dan yang tahu hanyalah sigadis itu sendiri dan pihak laki-laki yang diberi informasipun tidak ada yang percaya sebab bersetubuh dengan seorang laki-laki ataupun dengan sejuta laki-laki tidak ada bedanya.

Agama menjunjung tinggi serta melindungi tentang keberadaan wanita dijagad raya ini, maka dikeluarkanlah peraturan peraturan yang sepintas lalu mengekang sepak terjangnya akan tetapi kalau dicermati lebih dalam ternyata sangat melindungi dan menjujung tinggi harkat dan martabat dari wanita tersebut , bisa dijelaskan lebih gamblang yaitu agama mengantarkan perjalanan seorang gadis sampai berubah nama menjadi istri. Tapi sayangnya pihak orang tua yang diberi amanah kurang menyadari dan menghargai peraturan-peraturan yang di buat oleh yang maha kuasa mereka menganggap peraruran-peraturan itu kuno dan ketinggalan zaman dan membiarkan anak-anak mereka tertarik dengan budaya barat yang bebas  lepas tanpa batas

Apabila seorang gadis setelah melakukan persetubuhan berubah nama menjadi istri maka perkawinannya di namakan rumah tangga sebab antara satu sama lain, baik pihak laki-laki maupun wanita merasa saling memiliki secara individu.,saling menjaga dengan dan saling memelihara dengan extra dan hati-hati

dalam menempuh pulau impian yang akan dicita-citakan akan lebih mudah sebab antara satu sama lain tidak mementingkan kepentingan masing-masing. Berbeda dengan seorang gadis setelah melakukan persetubuhan berubah nama menjadi bekas gadis setelah memasuki jenjang perkawinan rumah tangganya akan berjalan seperti organisasi satu sama lain tidak ada yang tulus keduanya saling menonjolkan kepentingan-kepentingan pribadi  satu sama lain saling memanfatkan, dan dalam segi pemeliharaan serta kepemilikan saling iri begitu pula dalam hal penjagaan rasa memiliki  diantara mereka sudah ala kadarnya, dengan situasi seperti itu bisa di pastikan  amat sukar sekali menuju pulau impian yang dicita-citakan.

Benar Perkataan ulama yang ber bunyi wanita adalah tiang Negara apabila seorang wanita yang berdomisili di Negara itu tidak mempunyai rasa malu maka akan hancurlah Negara itu dan apabila wanita yang berdomisili didalam Negara itu masih mempunyai rasa malu maka akan kokohlah Negara itu.

Sebab segala sesuatu berasal dari wanita apabila seorang gadis setelah melakukan persetubuhan berubah nama menjadi istri maka bisa dipastikan seorang gadis akan memelihara keluarga dan keturunannya dengan mudah sebab keberangkatan perkawinannya  berjalan pada start grafik 0 sedang seorang gadis setelah melakukan persetubuhan berubah nama menjadi bekas gadis maka akan terasa berat sekali memelihara keluarga dan keturunannya sebab keberangkatan perkawinannya berjalan pada start grafik -100.

Nb:

Peringatan bagi orang tua yang di beri amanah oleh yang maha kuasa untuk memelihara hambanya yang bernama seorang gadis :

Tuntunlah hambah allah yang bernama seorang gadis menuju persetubuhan yang di ridhoi Allah sebab sebelum lengkap akal dan pengertiannya seorang gadis mudah tergoda kedalam hal-hal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan apalagi dengan adanya tayangan-tayangan di televisi serta media yang cenderung mengemas sesuatu yang dilarang oleh yang maha kuasa menjadi tayangan yang indah dan romantis, sebab hamba Allah yang bernama seorang gadis sebelum lengkap akal dan pengertiannya mereka belum bisa membedakan yang namanya cinta kasih dan hawa nafsu.

Peringatan bagi Hamba Allah yang bernama Gadis :

Sudah menjadi sifat bagi manusia bahwa seorang manusia akan memilih kepemilikan secara individu apabila manusia memperoleh barang bekas maka barang bekas itu tidak akan dibawah atau di pakai ketempat yang indah-indah akan tetapi akan di bawah dan dipakai ketempat perjuangan ( dijadikan alat bukan dijadikan harga diri atau pretise ) oleh sebab itu untuk hambah Allah yang bernama seorang gadis berhati-hatilah dalam melangkah sebab pakain indah yang terbuat dari kain sutra apabila robek tidak akan pernah dihargai lagi

Perihal edywitanto
wira wiri mlaku bareng angin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: