Daftar Biografi pahlawan bagi perkembangan agama Islam

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi para ulama ahlul hadits mulai dari zaman sahabat hingga sekarang yang masyhur :

1. Khalifah ar-Rasyidin :
Abu Bakr Ash-Shiddiq
Umar bin Al-Khaththab
Utsman bin Affan
Ali bin Abi Thalib

2. Al-Abadillah :
Ibnu Umar
Ibnu Abbas
Ibnu Az-Zubair
Ibnu Amr
Ibnu Mas’ud
Aisyah binti Abubakar
Ummu Salamah
Zainab bint Jahsy
Anas bin Malik
Zaid bin Tsabit
Abu Hurairah
Jabir bin Abdillah
Abu Sa’id Al-Khudri
Mu’adz bin Jabal
Abu Dzarr al-Ghifari
Sa’ad bin Abi Waqqash
Abu Darda’

3. Para Tabi’in :
Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
Urwah bin Zubair wafat 99 H
Sa’id bin Jubair wafat 95 H
Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H
Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq
Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H
Muhammad bin Sirin wafat 110 H
Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H
Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H
Ikrimah wafat 105 H
Asy Sya’by wafat 104 H
Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H
Aqamah wafat 62 H

4. Para Tabi’ut tabi’in :
Malik bin Anas wafat 179 H
Al-Auza’i wafat 157 H
Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H
Sufyan bin Uyainah wafat 193 H
Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H
Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H
Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H

5. Atba’ Tabi’it Tabi’in : Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H
Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H
Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H
Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H
Imam Syafi’i wafat 204 H

6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :
Ahmad bin Hambal wafat 241 H
Yahya bin Ma’in wafat 233 H
Ali bin Al-Madini wafat 234 H
Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H
Ibnu Rahawaih Wafat 238 H
Ibnu Qutaibah Wafat 236 H

7. Kemudian murid-muridnya seperti:
Al-Bukhari wafat 256 H
Muslim wafat 271 H
Ibnu Majah wafat 273 H
Abu Hatim wafat 277 H
Abu Zur’ah wafat 264 H
Abu Dawud : wafat 275 H
At-Tirmidzi wafat 279
An Nasa’i wafat 234 H

8. Generasi berikutnya : orang-orang generasi berikutnya yang berjalan di jalan mereka adalah:
Ibnu Jarir ath Thabary wafat 310 H
Ibnu Khuzaimah wafat 311 H
Muhammad Ibn Sa’ad wafat 230 H
Ad-Daruquthni wafat 385 H
Ath-Thahawi wafat 321 H
Al-Ajurri wafat 360 H
Ibnu Hibban wafat 342 H
Ath Thabarany wafat 360 H
Al-Hakim An-Naisaburi wafat 405 H
Al-Lalika’i wafat 416 H
Al-Baihaqi wafat 458 H
Al-Khathib Al-Baghdadi wafat 463 H
Ibnu Qudamah Al Maqdisi wafat 620 H

9. Murid-Murid Mereka :
Ibnu Daqiq Al-led wafat 702 H
Ibnu Taimiyah wafat 728 H
Al-Mizzi wafat 742 H
Imam Adz-Dzahabi (wafat 748 H)
Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
Ibnu Katsir wafat 774 H
Asy-Syathibi wafat 790 H
Ibnu Rajab wafat 795 H

10. Ulama Generasi Akhir :
Ash-Shan’ani wafat 1182 H
Muhammad bin Abdul Wahhab wafat 1206 H
Muhammad Shiddiq Hasan Khan wafat 1307 H
Al-Mubarakfuri wafat 1427 H
Abdurrahman As-Sa`di wafat 1367 H
Ahmad Syakir wafat 1377 H
Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh wafat 1389 H
Muhammad Amin Asy-Syinqithi wafat 1393 H
Muhammad Nashiruddin Al-Albani wafat 1420 H
Abdul Aziz bin Abdillah Baz wafat 1420 H
Hammad Al-Anshari wafat 1418 H
Hamud At-Tuwaijiri wafat 1413 H
Muhammad Al-Jami wafat 1416 H
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat 1423 H
Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i wafat 1423 H
Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah
Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah
Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah

Sumber: Makanatu Ahli Hadits karya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Wujub Irtibath bi Ulama dengan sedikit tambahan.

Para Ulama Salaf Lainnya

Para Ulama Salaf Ahlul Hadits selain yang disebutkan diatas yang masyur dizamannya antara lain :

Para Ulama sekarang yang berjalan diatas As-Sunnah yaitu:

Keluarga Rasulullahصلى ا لله عليه وسلم

Istri- istri Nabi زوجات النبي

Putra-Putri Nabi

Paman Nabi

Para Sahabat Rasulullahصلى ا لله عليه وسلم

Karakter mana yang lebih dasyat dari pada karakter yang dibentuk oleh alquranul  karim

1. Mush’ab bin Umair  : Duta Islam pertama & bapak Tauchid
2. Salman al-Farisi pencari kebenaran
3.Abu dzar al-ghifari : tokoh gerakan hidup
4. bilal bin rabah  : muadzin rasullulah & lambang persamaan derajat manusia
5. Abdullah bin umar  : tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada allah
6. Sa’ad bin abi waqqash : Singa yang menyembunyikan kukunya
7. Shuhaib bin sinan : abu yahya pedagang yang selalu mendapat laba
8. Mu’adz bin jabal : Cendekiawan muslim yang paling tahu
mana yang halal dan mana yang haram

9. Miqdad bin ‘amr : Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat
10. Said bin ‘amir : Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan
11. Hamzah bin abdul mutthalib : Singa allah dan panglima syuhada
12. Abdullah bin mas’ud : Yang pertama kali mengumandangkan al-quran dengan suara merdu
13. Hudzaifah ibnul yaman : Seteru kemunafikan, kawan keterbukaan
14. Ammar bin yasir : Seorang tokoh penghuni surga
15. Ubadah bin shamit : Tokoh yang gigih menentang penyelewengan
16. Khabbab bin arats: Guru besar dalam berqurban
17. Abu ‘ubaidah ibnul jarrah : Orang kepercayaan ummat
18. Utsman bin mazh’un : Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi
19. Zaid bin haritsah : Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada rasulullah
20.Jafar bin abi thalib: Jasmani -maupun perangainya mirip rasulullah
21. Abdullah ibnu rawahah :Yang bersemboyan wahai diri jika kau tidak gugur di medan juang kau tetap akan mati walau di atas ranjang
22. Khalid ibnul walid pedang Allah yang selalu waspada
23. qeis bin sa’ad bin ‘ubadah ahli tipu muslihat dari arab
24. umeir bin wahab jagoan Quraisy yang terbaik
25. abu darda ahli hikmat dan budiman
26. zaid ibnul khatthab rajawali pertempuran yamamah
27. thalhah bin ubaidillah pahlawan perang uhud
28. zubair bin awwam pembela Rasullulah
29. khubaib bin ‘adi pahlawan syahid di kayu salib
30. umeir bin sa’ad tokoh yang tiada duanya

31. zaid bin tsabit penghimpun kitab suci al-qur’an
32. khalid bin sa’id bin ‘ash pasukan berani mati angkatan pertama
33. abu ayyub al-anshari pejuang diwaktu senang atau susah
34. abbas bin abdul muthalib pengurus air minum mekkah dan medinah
35. abu hurairah otaknya bagai gudang di zaman tutunnya wahyu
36. al-barra bin malik ” Allah dan Surga “
37. utbah bin ghazwan lusa tidak ada pejabat mirip saya
38. tsabit bin qeis juru bicaraRasullulah
39. usaid bin hudhair pahlawan hari Saqifah
40. abdurrahman bin auf harta selalu datang
41. abu jabir abdullah bin amr bin haram seseorang yang di naungi malaikat
42. amr ibnul jamuh dengan pincangku, ku rebut surga
43. habib bin zaid lambang cintah kasih dan pengorbanan
44. ubai bin ka’ab selamat iilmu yang engkau capai
45. sa’ad bin mu’adz kebahagiaan bagimu wahai , abu umar
46. sa’ad bin ubadah pembawa bendera Anshar
47. usamah bin zaid kesayngan,  putra dari kesayangan
48. abdurrahman bin abi bakar ahlawan sampai akhir hayat
49. abdullah bin ‘amr bin ‘ash tekun beribadat dan bertubat
50. abu sufyan bin harits habis gelap terbitlah terang
51. imran bin hushain menyerupai malaikat
52. salamah bin al akwa pahlawan pasukan jalan kaki
53. abdullah bin zubair tokoh pengejar mati shahid
54.abdullah bin abbas kyai umat kini
55. abbad bin bisyir disertai cahaya Allah
56. suheil bin ‘amar kumpulan orang terbebas,kumpulan pahlawan
57. abu musa al asy’ari ikhlas, setelah itu yang terjadi terjadilah
58. thufeil bin ‘amr ad dausi suatu fitra yang cerdas
59. ‘amr bin ‘ash pembebas mesir dari paasukan romawi
60. salim maula abu hudzaifah sebaik baik pemikul Al-qur’an

Para Shahabiyah Rasulullahصلى ا لله عليه وسلم

Para Tabi’in dan Tabiut Tabi’in

 

Sedangkan para Tabi’ut Tabi’in dan murid muridnya serta generasi sesudahnya telah disebutkan pada biografi diatas antara lain seperti: Malik bin Anas, Imam Al Auza’i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Syafee’i, Imam Hambali, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Zur’ah, Imam Tirmidzi, Imam Nasa’i. Serta generasi berikutnya.

Pernik-Pernik Para Sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in

Muhadiddtsin

Penutup

Demikian perjalanan hidup para ‘Ulama Ahlul Hadits dibuat Semoga dapat menambah pengetahuan kita dalam mengenal generasi terbaik ummat ini. Mereka itulah 3 (tiga) Angkatan yang dinilai oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik ummat Islam.

Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم Bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

Sebaik-baik manusia adalah generasiku ( para sahabat ) kemudian generasi berikutnya (tabi’in) kemudian generasi berikutnya ( tabiu’t tabi’in )” (Hadits Bukhari & Muslim)

Bagaimanakah dengan generasi kita saat ini ?

Sumber : http://ahlulhadits.wordpress.com

Iklan

2 Responses to Daftar Biografi pahlawan bagi perkembangan agama Islam

  1. I cherished your web site.Really wanting forward to study much more. Great.

  2. This can be my initial time i stop by below. I found a great variety of entertaining items inside your site web page, particularly its discussion. From the tons of comments on your posts, I guess I’m not the just one particular possessing every single one among the enjoyment appropriate below! Keep up the nice function.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: